ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 59 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
ศูนย์ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / ชุดปกติขาว คณะครูทุกคน
14 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียน 1/2559
ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2259
ฝ่ายวิชาการ - งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ - ผู้บริหาร
07 ต.ค. 59 ครู ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งสุดท้าย
คณะครุส่งสมุด ปพ.5 และแบบสรุปผลการเรียนที่งานวัดและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชาทุกคน
27 ก.ย. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 สอบปลายภาค
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
ห้องเรียนประจำ ครูประจำวิชา - นักเรียนทุกคน
19 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค
ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชาทุกคน
22 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชาทุกคน
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรื
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สอบแก้ตัวกลางภาค
นักเรียนที่สอบไม่ผ่านกลางภาคทำการสอบแก้ตัว
ห้องเรียนประจำ ครูประจำวิชา - นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
12 ส.ค. 59 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ
หยุดเรียนวันเแลิมพระชนพรรษาฯ 12 สิงหา มหาราชินี
ครู-นักเรียนทุกคน
09 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
การศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายธุรการ - ฝ่ายวิชาการ
08 ส.ค. 59 กิจกรรมวันอาเซียน
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
หอประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 59 ถึง 04 ส.ค. 59 สอบกลางภาคเรียน
สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ห้องเรียนประจำ ครูประจำวิชา - นักเรียนทุกคน
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
หอประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
ครูประจำวิชาทุกคนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชาทุกคน
20 ก.ค. 59 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
หยุดเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
ครู-นักเรียนทุกคน
18 ก.ค. 59 ถึง 19 ก.ค. 59 หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา
18 ก.ค. 2559 ทำบุญที่วัด
19 ก.ค. 2559 หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา
ทำบุญที่วัด/แต่งกายชุดสุภาพ/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
หอประชุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 ครู ส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
ให้ครูผู้สอนส่งสมุด ปพ.5 เป็นครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ ครูประจำวิชาทุกคน