ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร

       โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร  ตั้งอยู่บ้านท่าลาด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงลาด  อำเภอจังหาร 

 จังหวัดร้อยเอ็ด  มีพื้นที่ 62 ไร่ 78 ตารางวา  เดิมเป็นที่สาธารณะซึ่งใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ 

 ต่อมาคณะกรรมการสภาตำบลม่วงลาดดำริจะก่อตั้งโรงเรียนมัธมศึกษาประจำตำบล  จึงได้

ดำเนินการตามขั้นตอนและกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติประกาศจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร"

        ตามเงื่อนไขการก่อตั้งโรงเรียนนั้น สภาตำบลม่วงลาดและราษฎรได้จัดสร้างอาคาร

ชั่วคราวขึ้น 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน  พร้อมทั้งครุภัณฑ์เป็นเงิน 87,597 บาท กรมสามัญ

ศึกษาได้จัดอัตรากำลังครู 4 อัตรา   นักเรียนจำนวน 60 คน  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสำราญ  สังขตะอำพน 

ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่


 -     ปีการศึกษา 2520 มีครู-อาจารย์ จำนวน 8 คน  นักเรียน 129 คน ได้รับงบสร้างบ้านพักครู

แบบ 202 จำนวน 1 หลัง

-     ปีการศึกษา 2521 มีครู-อาจารย์ 18 คน  นักเรียน 288 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร

ชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน   อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค. ครึ่งหลัง  และบ้านพักนักการ

ภารโรงอีก 1 หลัง

-     ปีการศึกษา 2522 มีครู-อาจารย์ 22 คน นักเรียน 305 คน ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร

ชั่วคราว 1 หลัง 6 ห้องเรียน  มีนายสัจจา  เม่นแตง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

-     ปีการศึกษา 2523 มีครู-อาจารย์ 23 คน  นักเรียน 355 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพัก

ครูแบบ 202 ก.  1 หลัง

-     ปีการศึกษา 2525 มีครูอาจารย์ 23 คน นักเรียน 405 คน ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพัก

ครูแบบ 202 ก.  1 หลัง มีนายทวี  เดชพิมล  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

-     ปีการศึกษา 2528 มีครู-อาจารย์ 24 คน นักเรียน 368 คน โรงเรียนอยู่ในโครงการ ม.พ.ช. 2

 รุ่น 3 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216 ค.เต็มหลัง  โรงฝึกงานเกษตร  อุตสาหกรรม 

 คหกรรม  อาคารซี.เอส.208  ประปาบาดาล  บ้านพักครูแบบ 204/2527  จำนวน 1 หลัง

-     ปีการศึกษา 2529  มีครูอาจารย์ 27 คน  นักเรียน 284 คน  โรงเรียนได้อนุมัติให้เปิด

โรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลจังหาร(จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ปัจจุบัน) โดยมีนายประสิทธิ์  

  รัตนวงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

-     ปีการศึกษา 2531 มีครู-อาจารย์ 21 คน  นักเรียน 254 คน มีนายโกศล  พละกลาง ดำรง

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

-     ปีการศึกษา 2532 ทีครู-อาจารย์ 22 คน  นักเรียน 307 คน  มีนายปรีดา  ลำมะนา ดำรง

ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

-     ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม(มพชส.)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน(สอร.)

 เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

-     ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียน

พระราชทานมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

-    ปีการศึกษา 2537 ครูอาจารย์ 30 คน  นักเรียน 530 คน โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศของ

เขตการศึกษา 10 และชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่ง

แวดล้อมในสถานศึกษา

-     ปีการศึกษา 2538 มีครู-อาจารย์ 30 คน  นักเรียน 736 คน

-     ปีการศึกษา  2540 นายสุบรรณ  ขันทะวงค์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

มีครู-อาจารย์ 29 คน  นักเรียน 737 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง

ศึกษาธิการ

-     ปีการศึกษา 2540 นายสมชาย  ไป่ทาฟอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  มีครู -

อาจารย์ 29 คน และอัตราจ้าง 4 คน  นักเรียน 737 คน

-     ปีการศึกษา 2541 มีครู-อาจารย์ 30 คน  อัตราจ้าง 4 คน  นักเรียน 780 คน

-     ปีการศึกษา 2545 นายสมศักดิ์  ศรีพลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  มีครู 32 คน

 และอัตราจ้าง 3 คน   นักเรียน 704 คน

-     ปีการศึกษา 2549 นายสมเดช  สิงห์เสนา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

-     ปีการศึกษา 2553 นายชัชวาล  สมยาภักดี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวย

การโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร

-     ปีการศึกษา 2554  นายพัชรินทร์  หยาดไธสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ผู้บริหารและครูจำนวน 25 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน   ครูพี่เลี้ยง 1 คน   นักเรียนจำนวน 351 คน

-    ปีการศึกษา 2557  นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

ผู้บริหารและครูจำนวน 25 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน   ครูพี่เลี้ยง 1 คน   นักเรียนจำนวน 204 คน