วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 “รักษ์สิ่งแวดล้อม”
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของชุมชน 
ให้มีคุณภาพและพัฒนาความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรัชญาของโรงเรียน
สุขา สังฆัสสะ  สามัคคี  ความสามัคคีในหมู่คณะทำให้เกิดสุข