พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 “พันธกิจของโรงเรียน (Mission)”

1.  อบรมส่งเสริม ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

     ขั้นพื้นฐาน

2.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.  ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร ประสานความร่วมมือจากทุกส่วน เพื่อเป็นปัจจัยในการบริหาร

     ที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
 “เป้าหมายของโรงเรียน (Vission)”

นักเรียน : นักเรียนมีคุณภาพ 3 ด้าน คือ ดี เก่ง และมีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษา

  ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของสังคม

ครู : มีทักษะในวิชาชีพสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี

  ประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร : เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการศึกษา ครู นักเรียน สื่ออุปกรณ์

  การเรียนการสอน เทคโนโลยี บรรยากาศสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมและ

  เพียงพอต่อการจัดการศึกษา

โรงเรียน : เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย

  ต่อการจัดการเรียนรู้ มีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการสืบค้นข้อมูล

  แสวงหาความรู้โดยผ่านระบบ ICT  มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นผู้นำในการปฏิรูป

  การศึกษา เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่

  เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติ

ผู้ปกครองและชุมชน : ให้การยอมรับเชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุน

  การดำเนินงานของโรงเรียน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธฺที่ 1   การปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 2   การพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 3   การส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ และสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 4   การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เป็นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 5   การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

กลยุทธ์ที่ 6   การส่งเสริมพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 7   การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 8   การพัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก

กลยุทธ์ที่ 9   การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการระดมสรรพกำลัง