คณะผู้บริหาร

นายปรีชา ภูมิผักแว่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายประวิทย์ แสงสุขวาว
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเสงี่ยม โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริการ