ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีสำราญ สังขตะอำพน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสัจจา เม่นแตง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี เดชพิมล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล พละกลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีดา ลำมะนา
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบรรณ ขันทะวงศ์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ไป่ทาฟอง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรีพลัง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช สิงห์เสนา
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล สมยาภักดี
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรินทร์ หยาดไธสง
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : สิงหาคม 2554 - ธันวาคม 57
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธ.ค. 2557 - 1 ต.ค.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค.2560-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ภูมิผักแว่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2561