กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ ทองภูธงณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์
ครู คศ.3

นายพงศ์พันธุ์ ศิริโท
ครูพี่เลี้ยง