กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ ทองภูธงณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายพงศ์พันธุ์ ศิริโท
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2