กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ นามบุญลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวิตรี คำพมัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1