กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภัชลักษณ์ ไชยเดือน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปริกา บุตรวิเชียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเสงี่ยม โสภา
ครู คศ.3

นางปักใจ คำสมมาตร์
ครู คศ.3

นางสาวละมัย ศรีอุทมาร
ครูอัตราจ้าง