กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางละอองดาว นนท์นาภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรพินทรา ภักดีพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์
ครู คศ.3

นางนิศมา โมฆครัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสามัคคี ไชยฮะนิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1