กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางละอองดาว นนท์นาภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรพินทรา ภักดีพงษ์
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์
ครู คศ.3

นางนิศมา โมฆครัตน์
ครู คศ.3

นางสามัคคี ไชยฮะนิจ
ครู คศ.3