ฝ่ายวิชาการ

นายประวิทย์ แสงสุขวาว
งานหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน/งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางทิพวรรณ มณีทัพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ศักดิ์ นามบุญลา
งานวัดและประเมินผล

นางปักใจ คำสมมาตร์
หัวหน้างานทะเบียน

นางภฑิลาพัทธ์ ศรีแก่นจันทร์
หัวหน้างานแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภฑิลาพัทธ์ ศรีแก่นจันทร์
งานสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และศูนย์คอมพิวเตอร์

นางภฑิลาพัทธ์ ศรีแก่นจันทร์
งานบริหารทั่วไป เลขานุการฝ่ายวิชาการ

น.ส.ละมัย ศรีอุทมาร
ผู้ช่วยงานทะเบียน

นายพงศ์พันธุ์ ศิริโท
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2