ฝ่ายธุรการ

นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์
หัวหน้างานการเงินและบริหารสินทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสามัคคี ไชยฮะนิจ
งานการบัญชี

นายสมพร มันทรา
หัวหน้างานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

นายนรบดี โคกสีนอก
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวิตรี คำพมัย
งานพัสดุ/งานปฏิคม

นางทิพวรรณ มณีทัพ
หัวหน้างานแผนงาน

นางรพินทรา ภักดีพงษ์
หัวหน้างานสารบรรณ เลขานุการฝ่ายธุรการ