ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเสถียรพงษ์ ทองภูธรณ์
งานระเบียบวินัยนักเรียน/งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายรังสิทธิ์ ศักศรีบุญดี
งานคณะสี /งานสารวัตรนักเรียน/งานประกันภัย

นางนิศมา โมฆรัตน์
งานครูที่ปรึกษา/งานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

นางปักใจ คำสมมาตร์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์
งานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เลขานุการฝ่าย