ฝ่ายบริการ

นายเสงี่ยม โสภา
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นายพิพัฒน์ เฉลยพจน์
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นายอำนวย กั้วศรี
งานอาคารประกอบ

นายรังสิทธิ์ ศักดิ์ศรีบุญดี
งานสาธารณูปโภค

นายสมพร มันทะรา
งานบริการและบำรุงรักษา-งานยานพาหนะ

นางปริกา บุตรวิเชียร
หัวหน้างานห้องสมุด/งานดนตรีนันทนาการ

นางสุภาภรณ์ ทองภูธรณ์
งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

นางละอองดาว นนท์นาภา
งานพยาบาล/งานสาธารณสุขในโรงเรียน

นายประวิทย์ แสงสึขวาว
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา-ดนตรีนันทนาการ

นางขวัญชีวา ทะทุมมา
งานห้องสมุด/งานประชาสัมพันธ์/เลขานุการฝ่ายบริการ

น.ส.ลมัย ศรีอุทมาร
ผู้ช่วยงานห้องสมุด