กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางภฑิลาพัทธ์ ศรีแก่นจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนวย กั้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1