กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนรบดี โคกสีนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ มณีทัพ
ครู คศ.3

นางขวัญชีวา ทะทุมมา
ครู คศ.3

นางอรุณี วรโยธา
ครู คศ.3

นายสมพร มันทะรา
ครู คศ.3

Mr.Anya Carl Atah
ครูต่างชาติ