กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนรบดี โคกสีนอก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพวรรณ มณีทัพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางขวัญชีวา ทะทุมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางอรุณี วรโยธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมพร มันทะรา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

Mr.Anya Carl Atah
ครูต่างชาติ