คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียรทอง เฉลิมแสน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ไชยเดือน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแย้ม นพนิยม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง มณีจักร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ นนท์นาภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ไพสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ คำสมมาตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ มะติยาภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครูรร.ม่วงลาดวิทยาคาร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : รร.ม่วงลาดวิทยาคาร
เบอร์โทร :