คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิยะดา นิตยโรจน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูเบศ ไชยเดือน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกวลิน ไชยเดือน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิณี สิทธิเสนา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติภา เดชพละ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร อ่อนประทุม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตติมา ศุภวิเศษ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร อนุสนธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุ พลโหรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคาร สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญยชนก พรมเลิศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ลภัส วิรัชชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1